மகாகவி பாரதியாரின் கட்டுரைகள்

வ.எண்.
தலைப்பு
நாள்
1

ஜாதிக் குழப்பம்

09.06.1920
2
தமிழருக்கு  
3
ஸங்கீத விஷயம்  
4
பகவத் கீதை (பாரதியாரின் முன்னுரை)  
5
ருஷியாவின் தீவிர அபிவிருத்தி 07.07.1906
6
லேடி கர்ஸனது மரணம் 21.07.1906
7
ஓர் ஆச்சரியமான வதந்தி 21.07.1906
8
புல்லர் செய்யும் மோசம் 04.08.1906
9
ஒரு மட்டில் நமது மனோரதம் நெருங்கிவிட்டது 28.07.1906
10
லண்டனிலே ஒரு சென்னை சங்கீத விற்பன்னர் 04.08.1906
11
ஸ்வதந்திரம், ஸமத்துவம், சகோதரத்துவம் 10.10.1908
12
ஸ்வதந்திரம், ஸமத்துவம், சகோதரத்துவம் 24.10.1908
13
சகோதரத்துவம் 21.11.1908
14
உடம்பு 22.06.1916
15
தென் இந்தியா வியாபாரம் 28.10.1920
16
ஸ்ரீமான் அரவிந்த கோஷ் தமது பத்தினிக் கெழுதிய கடிதங்கள் 20.03.1909
17
ஸ்ரீமான் அரவிந்தரின் ஸ்ரீமுகப் பத்திரிகை 22.01.1910
18
ஸ்ரீயுத அரவிந்த கோஷ் சிறைவாசத்தின் விருத்தாந்தம் 16.10.1909
19
ஸ்ரீமான் அரவிந்த கோஷுடன் ஸம்பாஷணை 18.09.1909
20
ஸ்ரீ அரவிந்தர் கேஸ் 24.04.1909
21
ஸ்ரீ அரவிந்தகோஷ் 29.05.1909
22
ஸ்ரீமான் அரவிந்தகோஷ் சீர்திருத்தங்களைப் பற்றி 19.06.1909
23
The Karmayogin 14.08.1909
24
ஸ்ரீ அரவிந்தரின் விசாரனை 10.04.1909
25
கருணை  

 

சுமார் 1150 கட்டுரைகள் விரைவில் வரவிருக்கின்றன

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur