மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள் - ஒலி-ஒளி வடிவில்

அ - ஔ
வ.எண்.
செய்யுள் முதற்குறிப்பு

ஒலி-ஒளி வடிவில்

1
அச்சந் தவிர் 
2
ஆடுவோமே-பள்ளுப்-பாடுவோமே
3
ஆணும் பெண்ணு நிகரென 
4
ஆசை முகமறந்து
5
ஆரியபூமியில் 
6
ஊருக்கு நல்லது சொல்வேன் 
7
உண்மை யறிந்தவர்
8
எங்கள் கண்ணம்மா நகை
9
எங்கள் தாய் (தொன்று நிகழ்ந்த..)
10
எத்தனை கோடி இன்பம்
11
எந்தையுந் தாயும் 
12
எங்கிருந்து வருகுவதோ
13
என்று தணியுமிந்த சுதந்திர தாகம்
14
ஒளிபடைத்த கண்ணினாய்
15
ஓடி விளையாடு பாப்பா 
16
ஓம் சக்தி ஓம்சக்தி ஓம் - பராசக்தி 

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur