மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள் - ஒலி-ஒளி வடிவில்

க - ஞே
வ.எண்.
செய்யுள் முதற்குறிப்பு

ஒலி-ஒளி வடிவில்

1
கண்ணன் மனநிலையை 
2
கணபதி தாளை
கருத்திடை வைப்போம்
3
காக்கைச் சிறகினிலே நந்தலாலா
4
காலா, உனைநான் சிறுபுல்லென..
5
காலை யிளம்பரிதி வீசும் (குயில்)
6
காற்று வெளியிடை
7
காணி நிலம்வேண்டும் - பராசக்தி 
8

கேளடா மானிடவா - எம்மில்

9
கொட்டு முரசே
10
சிந்து நதியின்மிசை நிலவினிலே
11
சின்னஞ்சிறு கிளியே 
12
சுட்டும் விழிச்சுடர்தான்
13
செந்தமிழ் நாடெனும் 

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur