மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள் - ஒலி-ஒளி வடிவில்

ம - வௌ
வ.எண்.
செய்யுள் முதற்குறிப்பு

ஒலி-ஒளி வடிவில்

1
மங்கியதோர் நிலவினிலே
2
மனதி லுறுதி வேண்டும் 
3
முருகா முருகா முருகா
4
மோகத்தைக் கொன்றுவிடு
5
யாது மாகி நின்றாய் - காளீ!
6
வந்தே மாதர மென்போம்
7
வந்தே மாதரம்
ஜெய வந்தே மாரதம்
 
8
வருவாய் வருவாய்
9

வாழிய செந்தமிழ்

10
வில்லினை யொத்த புருவம் 
11
வெள்ளிப் பனிமலையின் மீதுலவுவோம் 
12
வெள்ளைத் தாமரைப்
பூவி லிருப்பாள்
13
வையமுழுதும் படைத்தளிக்கின்ற

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur