மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள் - ஒலி-ஒளி வடிவில்

த - போ
வ.எண்.
செய்யுள் முதற்குறிப்பு

ஒலி-ஒளி வடிவில்

1
தண்ணீர்விட் டோவளர்த்தோம்?
2
திக்குத் தெரியாத காட்டில் 
3
தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை
4
தீர்த்தக்கரையினிலே கண்ணம்மா 
5
தூண்டிற் புழுவினைப் போல் 
6
தேடிச் சோறுநிதந் தின்று
7
தேடியுனைச் சரணடைந்தேன்
8
தேகி முதம் தேகி
9
நல்ல காலம் வருகுது
10
நல்லதொர் வீணைசெய்தே
11
நளிர்மணி நீரும் 
12
நிற்பதுவே, நடப்பதுவே, பறப்பதுவே
13
நின்னைச் சரணடைந்தேன்
14
நின்னைச் சிலவரங்கள கேட்பேன்
15
நின்னையே ரதியென்று 
16
நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே
17
நீயே சரண நினதரு ளேசர ணஞ்சரணம்
18
நெஞ்சிலு ரமுமின்றி 
19
நெஞ்சுக்கு நீதியும் 
20
பக்தியுடையார் காரியத்தில்...
21
பாஞ்சாலி சபதம்
22
பாயுமொளி நீயெனக்கு
23
பாரத சமுதாயம் வாழ்கவே 
24
பூலோக குமாரி (ஸமஸ்க்ருதம்)

வளரும்...

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur