கண்ணன் பாட்டு

கண்ணன் - என் தோழன்

கண்ணன் - என் தாய்

கண்ணன் - என் தந்தை

கண்ணன் - என் சேவகன்

கண்ணன் - என் அரசன்

கண்ணன் - எனது சற்குரு

கண்ணம்மா - என் குழந்தை

கண்ணன் - என் விலையாட்டுப் பிள்ளை

கண்ணன் - என் காதலன் (தூண்டிற் புழு...)

கண்ணன் - என் காதலன் (உறக்கமும் விழிப்பும்)

கண்ணன் - என் காதலன் (காட்டிலே தேடுதல்)

கண்ணன் - என் காதலன் (பாங்கியைத் தூதுவிடுதல்)

கண்ணன் - என் காதலன் (ஆசை முகம்)

கண்ணன் - என் கந்தன்

கண்ணம்மா - என் காதலி (காட்சி வியப்பு)

கண்ணம்மா - என் காதலி (பின்னே வந்து... கண்மறைத்தல்)

கண்ணம்மா - என் காதலி (முகத்திரை களைதல்)

கண்ணம்மா - என் காதலி (நாணிக் கண் புதைத்தல்)

கண்ணம்மா - என் காதலி (குறிப்பிடம் தவறியது)

கண்ணம்மா - என் காதலி (யோகம்)

கண்ணன் - என் ஆண்டான்

கண்ணம்மா - எனது குலதெய்வம்

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur