மகாகவி பாரதியாரின் பாடல்கள்


ஆணும் பெண்ணு நிகரென - பாடல் வரிகள்

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur