மகாகவி பாரதியாரின் சொற்பொழிவுகள்

Sl. No.
தலைப்பு
காலம்
1
கருணை 29.04.1905
01.05.1905
02.05.1905
2
ஒன்றுக்கூடிச் செயல்படுவோம் 09.03.1908
3
நம்முடைய நோக்கம் 10.05.1908
4
தீவிர பிரச்சார முயற்சி 22.06.1908
5
The Cult of the Eternal 04.03.1919
6
நானே கடவுள் 18.03.1919
7
இஸ்லாம் மார்க்கத்தின் மஹிமை 24.06.1920
8
ஒத்துழையாமை 31.01.1921

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur