மகாகவி பாரதியாரின் தலையங்கங்கள்

வ.எண்.
தலைப்பு
காலம்
1

The Madras High Court
சென்னை ஹைகோர்ட

11.08.1906
2
கொடிய அநீதி 18.08.1906

இனி வரவிருக்கும் தலையங்கங்கள்

வ.எண்.
தலைப்பு
காலம்
1
தாதாபாய் நவுரோஜியின் அட்ரஸின் கருத்து 05.01.1907
2
கர்னல் ஆல்காட்டின் மரணம் 23.02.1907
3
இந்தியா' சுதேசிக் கப்பல் தரும நிதி 13.02.1909

 

Website Designed by Bharathi Sangam, Thanjavur